Peter Micha­el Binder

Geschäfts­füh­ren­der Gesell­schaf­ter BINDER GmbH, Tutt­lin­gen
Strik­te Inter­na­tio­na­li­sie­rung: Bewuss­te Inter­na­tio­na­li­sie­rung

(UMAG 7–8/2006, Titel­the­ma „Fami­li­en­un­ter­neh­men“, Sei­te 28)

Scroll to Top Cookie Consent mit Real Cookie Banner