Dr. Andrea Geiger

Part­ne­rin SKW Schwarz Rechts­an­wäl­te, Mün­chen, und Part­ner für Rechts­be­ra­tung Bondm, Bör­se Stutt­gart
Mit­tel­stands­an­lei­hen: Fir­men­an­lei­hen machen Furo­re (» Zum Bei­trag)

(UMAG 1–2/2011, Spe­cial „Unter­neh­mens­fi­nan­zie­rung“, Sei­te 36–41)

Scroll to Top Cookie Consent mit Real Cookie Banner