Dr. Gre­gor Gei­mer LL.M.

RA FAStR StB, honert + part­ner, Rechts­an­wäl­te Wirt­schafts­prü­fer Steu­er­be­ra­ter, München/Hamburg
Nut­zung von Ver­lust­vor­trä­gen: Steu­er­li­che Rah­men­be­din­gun­gen
(» Zum Bei­trag)

(UMAG 7–8/2008, Spe­cial „Mer­gers & Acqui­si­ti­ons“, Sei­te 48)

Scroll to Top Cookie Consent mit Real Cookie Banner