Wolf­gang Becker

Lei­ter zen­tra­ler Innen­dienst Han­sa-Flex Hydrau­lik GmbH, Bre­men
Fir­men­fuhr­park: Mit meh­re­ren Part­nern

(UMAG 5/2005, Spe­cial „Fuhr­park — Flot­te — Fir­men­wa­gen“, Sei­te 50)

Scroll to Top Cookie Consent mit Real Cookie Banner