Prof. Dr. Andre­as Wiedemann

Hono­rar­pro­fes­sor am Fried­richs­ha­fe­ner Insti­tut für Fami­li­en­un­ter­neh­men, FIF, Zep­pe­lin Uni­ver­si­tät, Fried­richs­ha­fen “ Part­ner der Sozie­tät Hen­ner­kes, Kirch­dör­fer & Lörz, Stutt­gart
Bör­sen­gang: Kom­pe­tenz am Kapi­tal­markt (» Zum Bei­trag)
(UMAG 9/2010, Spe­cial „Unter­neh­mer­nach­fol­ge“, Sei­te 52–53)

Scroll to Top Cookie Consent mit Real Cookie Banner