Nils Wag­ner

Ver­tre­ter der Inha­ber­fa­mi­lie und Lei­ter Cor­po­ra­te Arhi­tec­tu­re, Rehau AG + CO, Rehau
»Best Prac­ti­ce« | Rehau­work: Eins der bes­ten Büros Euro­pas
(» Zum Bei­trag)

(UMAG 4–5/2012, Spe­cial „Gewerb­li­che und pri­va­te Immo­bi­li­en“, Sei­te 40)

Scroll to Top Cookie Consent mit Real Cookie Banner