Joa­chim Burbank

Lei­ter »Card Ser­vice«, Geschäfts­be­reich Tank­stel­len, West­fa­len AG, Münster
Inter­view: Tank- und Flottenkarten

(UMAG 5/2004, Spe­cial „Fuhr­park — Flot­te — Fir­men­wa­gen“, Sei­te 59)

Scroll to Top Cookie Consent mit Real Cookie Banner