Hel­mut G. Düsterloh

Geschäfts­füh­ren­der Gesell­schaf­ter G. Düs­ter­loh GmbH, Sprock­hö­vel, Vor­sit­zen­der Wup­per­ta­ler Kreis e.V., Bun­des­ver­band betrieb­li­che Wei­ter­bil­dung, Köln
Wei­ter­bil­dungs­markt: Marktdaten

(UMAG 4/2006, Titel­the­ma „Bil­dung und Aus­bil­dung“, Sei­te 39)

Scroll to Top Cookie Consent mit Real Cookie Banner