Dr. Robert E. Züllig

Vor­sit­zen­der der Geschäfts­füh­rung, HSBC Guy­er­zel­ler Bank AG, Zürich
Bank­ge­heim­nis: Sesam öff­net sich nicht

(UMAG 11/2002, Extra „Kapi­tal­an­la­ge & Ver­mö­gen“, Sei­te 52–53)
Schwei­zer Pri­vat­ban­ken: Wis­sen und Dis­kre­ti­on

(UMAG 7–8/2003, Titel­the­ma „Fami­li­en­un­ter­neh­men“, Sei­te 34)

Scroll to Top Cookie Consent mit Real Cookie Banner