Dr. Johan­nes Baßler

Steu­er­be­ra­ter, Part­ner Flick Gocke Schaum­burg (FGS) Rechts­an­wäl­te Wirt­schafts­prü­fer Steu­er­be­ra­ter Part­ner­schaft mbB, Bonn
Ver­schie­de­ne Impli­ka­tio­nen: Eigen­ka­pi­tal und Gesell­schaf­ter­dar­le­hen (» Zum Beitrag)
(UMAG 3–4/2014, Spe­cial „Mit­tel­stands­fi­nan­zie­rung“, Sei­te 56–59)

Scroll to Top Cookie Consent mit Real Cookie Banner