Dr. Ger­hard Wildmoser

Gesell­schaf­ter Wildmoser/Koch & Part­ner Rechts­an­wäl­te GmbH, Linz/Wien und RA Dr. K. Jan Schif­fer, Grün­dungs­part­ner SP&P Schif­fer, Peters & Part­ner, Bonn
Scha­den­er­satz: Scha­den­er­satz­kla­gen prü­fen (» Zum Bei­trag)
(UMAG 6/2009, Rubrik „Kapi­tal­an­la­ge und Ver­mö­gen“, Sei­te 56–57)

Scroll to Top Cookie Consent mit Real Cookie Banner