Dag­mar Fritz-Kramer

Geschäfts­füh­ren­de Gesell­schaf­te­rin, Bau-Fritz GmbH & Co. KG, Erk­heim
Huma­ne Gebäu­de: Huma­ne Gebäu­de (» Zum Bei­trag)

(UMAG 1–2/2010, Spe­cial „Gewerb­li­che Immo­bi­li­en“, Sei­te 33)

Scroll to Top Cookie Consent mit Real Cookie Banner